Päätöksenteko ja hallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän korkein päättävä elin. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talouden päälinjoista ja esim. rakennusten ostamisesta, myynnistä ja rakentamisesta. Se vahvistaa myös kirkollisveroprosentin ja päättää tulojen jakamisesta seurakuntien ja seurakuntayhtymän tukitoimien kesken. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu myös päättää uusien virkojen perustamisesta ja vanhojen virkojen lakkauttamisesta. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan kirkollisvaaleissa, jotka yleensä järjestetään neljän vuoden välein. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 41 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, ellei valtuusto jossakin asiassa päätä toisin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakuntayhtymän hallinnoiva ja täytäntöön paneva elin joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee asioita joista yhteinen kirkkovaltuusto päättää. Hallintojohtaja valmistelee yhteisen kirkkoneuvoston asiat.

Yhteinen kirkkovaltuusto asettaa yhteisen kirkkoneuvoston. Puheenjohtajana toimi joku seurakuntayhtymään kuluvien seurakuntien kirkkoherroista. Seurakuntayhtymämme yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä.

Henkilöstöjaosto, kiinsteistöhallinnon ja hautausmaiden työryhmät

Yhteisen kirkkoneuvoston alla toimii kolme elintä jotka auttavat seurakuntayhtymän johtajia erityisosaamisella ja toimivat valmistelevina eliminä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

- Henkilöstöjaoston muodostavat kolme jäsentä yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä hallintosihteeri ja hallintojohtaja. Henkilöstöjaosto valmistelee henkilökuntaa koskevat asiat ja laatii suuntaviivat seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstöpolitiikalle.

- Kiinteistötoimen työryhmä tarkastaa vuosittain yhdessä kiinteistöpäällikön kanssa rakennusten kunnot ja korjaustarpeet. Työryhmän tehtävänä on auttaa kiinteistöpäällikköä kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelussa sekä tarkastella kiinteistökantaa ja –hallintoa. Työryhmä asetetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Työryhmään voi kuulua seuraavat jäsenet: kiinteistöpäällikkö ja neljä valtuutettua sekä kaksi varajäsentä. Jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla alan osaamista ja rakennus- ja kiinteistöalan koulutus on eduksi.

- Hautausmaiden työryhmä kutsutaan koolle 1-2 kertaa vuodessa katsastamaan hautausmaita sekä keskustelemaan muista hautaustoimea koskevista asioista, esim. investoinneista ja hautausmaiden laajentamistarpeista. Työryhmän tehtävänä on auttaa seurakuntapuutarhuria hautaustoimea koskevien asioiden valmistelussa.

Työryhmän toimikausi seuraa yhteisen kirkkoneuvoston toimikautta. Hautausmaiden työryhmään kuuluu seurakuntapuutarhurin lisäksi kaksi valtuutettua.

Yhteisten tehtävien johtokunnat

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä toimii Pietarsaarenseudun perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon isäntäseurakuntana. Yhteisessä seurakuntatyössä kunnat, kaupunki ja seurakunnat ovat yhteistyöosapuoliamme.

Seurakuntayhtymämme on myös Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin isäntäseurakunta. He palvelevat jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa, mm. väestörekisteriotteella ja avioliiton esteiden tutkinnalla. He rekisteröivät myös kasteet, konfirmaatiot, avioliitot ja siunaamiset. Alueellinen keskusrekisteri palvelee useimpien ruotsinkielisten seurakuntien jäseniä, mutta myös Olaus Petrin seurakunnan ja Suomen saksalainen evankelis-luterilaisen seurakunna jäseniä sekä joitakin suomenkielisiä seurakuntia

Myös Rannikon ja Ahvenanmaan IT-keskus on yhteinen toimi joka palvelee koko ruotsinkielistä rannikkoaluetta ja ahvenanmaalaisia seurakuntia kuin myös joitain suomenkielisiä seurakuntia, Suomen saksalaista seurakuntaa sekä Suomen ruotsalaista Olaus Petrin seurakuntaa.

Seurakuntaneuvostot

Jokaisella seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvostonsa. Seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan kirkollisvaaleissa. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta seurakuntatoimintaan jaettujen varojen sekä seurakunnan omaisuuden käytöstä. Seurakuntaneuvostoon kuuluu seurakunnan jäsenmäärästä riippuen 8-16 jäsentä. Löydät lisää tietoa seurakuntien päätoöksenteosta seurakuntien omilta sivuilta.