Omaisen kuollessa

 

Omaisen kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Tieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita ja aloitettava hautausjärjestelyt. Vaikka voimia tähän ei aina tuntuisikaan riittävän, auttavat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan kulkemaan vaikean ajan yli.

 

Kristillinen hautaus on arvokas jäähyväistilaisuus. Hautaukseen liittyvissä asioissa käännytään seurakuntakansliaan ja taloustoimiston hautatoimiston puoleen. Toivomme, että kirjasesta olisi apua hautajaisten järjestämisessä.

Hautajaisten järjestäminen

Aika ja paikka

Sairaalasta lähetetään kuolintodistus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Hautauslupa lähetetään seurakuntayhtymän hautakonttorille, joka hoitaa järjestelyt silloin kun hauta sijaitsee Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän tai Purmon hautausmaalla.

Ruumiinavaus voi olla tarpeellinen, jos kuolinsyy on epäselvä. Ruumiinavaukset tehdään pääsääntöisesti Oulussa ja ruumiinavauksen tehnyt lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan.

Seurakuntakansliassa sovitaan siunauksen ajasta ja paikasta sekä mahdollisesta muistotilaisuudesta. Seurakuntasihteeri varaa papin ja kanttorin sekä toivomuksesta sopivan seurakuntatilan muistotilaisuutta varten. Siunaustilaisuus järjestetään tavallisesti 2-3 viikon sisällä kuolemantapauksen jälkeen. Hautajaiset järjestetään arkipäivinä maanantaista lauantaihin. Pyrimme noudattamaan omaisten toivomuksia mahdollisuuksien mukaan.

Pietarsaaren hautausmaalla siunaustilaisuus voidaan pitää Johanneksen kappelissa, johon mahtuu 150 saattovierasta. Siunaus voi tapahtua myös kirkossa, hautausmaalla tai vainajan kodissa.

Pappi ja kanttori

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Seurakuntayhtymän papit ja kanttorit ovat käytettävissä korvauksetta. Jos omaiset haluavat toimitukseen toisen seurakunnan papin, heidän tulee itse sopia siitä haluamansa papin kanssa. He vastaavat tällöin myös mahdollisista kustannuksista.

Poikkeustapauksessa toisen kristillisen kirkon tai kristillisen yhteisön pappi voi toimittaa siunauksen, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa näin. Tästä on kuitenkin keskusteltava seurakunnan kirkkoherran kanssa, kirkkojärjestyksen 2 luvun, 22 § mukaisesti.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman hautaus

Kirkon tai kappelin luovuttamisesta sellaiseen tilaisuuteen, jota ei toimita evankelisluterilaisen kirkkomme pappi, päättää seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoon kuulumattoman voi pappi siunata, jos omaiset sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustellussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittävästi perusteita, kuten säädetään kirkkojärjestyksen 2 luvussa, 23 §.

Keskustelu papin kanssa

Kaikkien asianosaisten kannalta on tärkeää, että omaiset ovat yhteydessä siunauksen toimittavaan pappiin. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin sopiakseen tapaamisen ajasta ja paikasta. Papin kanssaan keskustellaan omaisenne kuolemasta ja sovitaan siunauksesta ja muistotilaisuudesta. Pappi ottaa yhteyttä kanttoriin, mutta tarvittaessa omaiset voivat myös itse ottaa yhteyttä kanttoriin.

Hautapaikka ja haudan kaivaminen

Hautapaikasta ja haudankaivamisesta sovitaan seurakuntayhtymän hautakonttorissa, Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Ebba Brahen puistikko 2. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän hautakonttori hoitaa Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon hautausmaat.

Hautapaikat luovutetaan 50 vuodeksi. Hallinta-ajan päättyessä on omaisilla etuoikeus haudan uudelleen lunastamiseen.

Vapaita arkkuhautapaikkoja löytyy seurakuntayhtymän neljältä hautausmaalta. Pietarsaaren ja Pedersören hautausmailla on erilliset uurnahaudat ja molemmissa on uurnalehto. Hautakonttori antaa tietoja haudoista ja niiden hinnoista. Rintamamiehille puolisoineen hautapaikat ovat maksuttomia

Vanhat haudat ja sukuhaudat. Mikäli halutaan käyttää jo ennestään lunastettua vanhaa sukuhautaa, tästä ilmoitetaan hautakonttoriin. Voidaan myös laskea uurnia arkkuhautaan. Jos suvussa on useita sukulaisia, jolla on sama oikeus tulla haudatuksi hautaan (sukua vainajille), täytyisi suvussa keskustella asiasta, ja sukulaiset antaa valtakirja, jotta voi käyttää kyseistä hauta uudelleen.

Kun hautapaikka on valittu hautatoimisto ilmoittaa hautausmaan henkilökunnalle ja haudan kaivajalle hautauksesta.

Havuja laitetaan omaisten erikoistoivomuksesta ja lisämaksua vastaan haudan pohjalle ja haudan reunoille lankkujen alle. Jos omaiset itse hankkivat havuja hautausmaalle maksua ei peritä.

Hautaoikeuden haltijasta sovitaan hautaa luovutettaessa. Hautaluetteloon on merkittävä haudan haltija ja koska hautaoikeus on voimassa 50 vuotta, omaisten on ilmoitettava hautakonttoriin jos haudalle määrätään uusi haltija. Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä kirkkolaissa määrätään. Hautakonttori antaa tarvittaessa lisätietoja.

 

  • Arkkuhauta: yksi arkkuhauta voi koostua useasta arkkupaikasta riippuen haudan koosta. Useimmiten kaivamme syvähaudan 2.10 metriin, jolloin saa toinen arkkupaikka 1,50 syvyyteen, eli kaksi arkkupaikkaa metrin levyiseen hautaan. Arkkuhautaan voi myös laskea uurna, jos kaikki arkkupaikat ovat käytössä. Uurnien määrä ei ole yhtä rajoitteinen kuten arkkujen.

  • Uurnahauta: uurnahautaan lasketaan ainoastaan uurnia ja yleensä hautaan mahtuu 4-6 uurnaa riippuen miten hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrätty. Käytäntö on sama kuin arkkuhautojen osalta eli omaiset voivat asettaa muistokiven ja kukkaistutuksen haudalle ja voivat itse olla mukana laskemassa uurna hautaan.

  • Muistolehto: hautausmaan vahtimestari hautaa uurnan muistolehtoon ilman omaisten läsnäoloa. Alue on yhtenäinen kaikille uurnille ja alueelle ei saa asettaa muistikiviä tai muita koristuksia. On olemassa yhtenäinen paikka mihin voi viedä kukkia ja kynttilöitä. Hautakonttorista voi tilata vainajalle muistolaatta, johon tulee vainajan nimi, syntymäpäivä ja kuolinpäivä. Laatta asetetaan muistopaikalle.

 

 

Kuolinilmoitus

Sanomalehdissä julkaistu kuolinilmoitus on alun perin ollut kutsu hautajaisiin. Myöhemmin hiljaisten hautajaisten yleistyttyä, kuolinilmoitus on usein lehdissä vasta hautauksen jälkeen, jolloin se on enemmän ilmoitus kuolemasta ja samalla kiitos osanotosta.

"Ulosveisuu" ja sanomakellot

Vanhan kristillisen tavan mukaan lähdettäessä viemään vainajaa kalmistoon vietetään sairaalan kappelissa, laitoksessa tai kotona lyhyt hartaushetki, "ulosveisuu". Omaiset voivat pyytää seurakunnan pappia tai sairaalapappia osallistumaan hartaushetkeen.

Kun siunaustilaisuus on Pedersören kirkossa, Johanneksen kappelissa tai Purmon kirkossa, arkku viedään tavallisesti kalmistoon pari päivää ennen hautajaisia. Arkun kalmistoon saavuttaessa voidaan vainajalle soittaa sanomakellot. Tästä sovitaan kuljetusta hoitavan hautaustoimiston kanssa. Jos halutaan, että sanomakellot soitetaan toisena ajankohtana, tästä sovitaan hautatoimis­ton kanssa.

Kantajat

Arkun kantamiseen tarvitaan 4-6 henkilöä. Kantajina ovat lähimmät sukulaiset siten, että läheisimmät kantavat arkun pääpuolesta. Myös työtovereita tai ystäviä voidaan kutsua kantajiksi. Hautaustoimisto järjestää kantajat pyynnöstä.

Kantajien on hyvä sopia keskenään etukäteen paikoista arkun ympärillä ja käydä hautausmaalla.

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan. Hautaan siunaamisen, ja vaihtoehtona käytettävän hautaus- ja jumalanpalveluksen kaavat, ovat uuden virsikirjan liitelehdillä. Siunaustilaisuuden yksityiskohdista, laulettavista virsistä ja muusta musiikista sovitaan siunausta toimittavan papin ja kanttorin kanssa. Hautajaismusiikin tulee soveltua tilaisuuden jumalanpalvelusluontee­seen.

Seurakuntayhtymän henkilökunta huolehtii alttarin kukista, mutta omaisten halutessa lisäkoristelua kirkkoon tai kappeliin, heidän on itse tilattava se ja ilmoitettava siitä suntiolle tai hautakonttorille.

 

 

Siunaustilaisuus kirkossa

Arkku kannetaan kirkkoon (jalkopää edellä) noin 20 minuuttia ennen siunaustilaisuuden alkua. Arkku voidaan myös kantaa sisään kellojensoiton alkaessa. Arkku sijoitetaan kuoriin pääpuoli alttarille päin.

Siunaustilaisuuden kulku:

I JOHDANTO                                         

Alkusoitto                                                

Sanomakellot                                                                                      

Virsi                                                          

Alkusiunaus                                              

Johdantosanat                                           

Rukous                                                     

II SANA                                                  

Raamatunluku                                          

Puhe                                                         

III SIUNAAMINEN

Siunaussanat

Rukous                              

Isa meidän - rukous

IV PÄÄTÖS

Herran siunaus

Virsi

Kukkien lasku

Virsi

Saattosoitto, jonka aikana vainajaa lähdetään viemään haudalle

Jos omaiset haluavat siunaustilaisuuteen muuta musiikkiohjelmaa, siitä on sovittava etukäteen papin ja kanttorin kanssa.

Kukkalaitteet lasketaan arkun viereen. Lähimmät omaiset tuovat kukkalaitteensa ensin. Kukkalaitteet voi laskea myös alkuvirren jälkeen tai vasta haudalla.

Loppuvirren jälkeen puetaan päällysvaatteet, otetaan kukkalaitteet päinvastaisessa järjestyksessä kuin laskettaessa, ja lähdetään saattamaan vainajaa hautaan.

Loppusoiton aikana arkku kannetaan kirkosta. Kanttori aloittaa loppusoiton, kun kantajat ovat asettuneet arkun luo. Kantajat ovat päällysvaatteissa, käsineet kädessä ja hattu päässä. Arkun jälkeen saattoon liittyvät lähiomaiset ja sen jälkeen muut hautajaisvieraat.

 

Siunaustilaisuus Johanneksen kappelissa

 

Arkku viedään vahtimestarin toimesta kappeliin n. 30 min. ennen siunaustilaisuuden alkua. Muuten noudatetaan samaa ohjelmaa kuin kirkossa.

Haudalla

Arkku kannetaan ulos kirkosta tai kappelista jalkopää edellä. Kantajat voivat nostaa arkun vaunulle, jolla arkku viedään haudalle tai hautausautoon, mikäli hautausmaa ei ole aivan kappelin tai kirkon yhteydessä. Haudalle tultaessa arkku käännetään niin, että pääpuoli tulee hautamuistomerkkiin päin ja jalkopää kohti käytävää. Purmon hautausmaalla on tapana kääntää arkku niin, että jalkopää tulee kohti kirkkoa. Nauhat arkun laskemista varten on asetettu haudalle. Arkkua laskettaessa miespuoliset saattajat paljastavat päänsä, mutta kantajat tekevät sen vasta laskettuaan arkun ja jäätyään lyhyeksi hetkeksi seisomaan haudan viereen.

Ennen haudan peittämistä kannella voivat lähiomaiset heittää hautaan kukkia tai hiekkaa ikään kuin haudan peittämisen aloitukseksi. Kukkalaitteet asetetaan hautakannen päälle. Lähiomaiset laskevat kukkalaitteensa ensin, sen jälkeen muu saattoväki ilman erityisjärjestystä.  Kun kukat on laskettu, saattoväki voi laulaa virren haudalla. Tämän jälkeen joku läheisistä (tai pyynnöstä pappi) esittää kutsun mahdolliseen muistotilaisuuteen.

Hautausmaan henkilökunta huolehtii haudan peittämisestä. Kukat jäävät hautakummulle kahdesta neljään viikkoon vuodenajasta riippuen. Jos omaiset haluavat ottaa kukkalaitteissa olevat kortit ja nauhat talteen,

on hyvä leikata ne pois muutaman päivän sisällä hautajaisten jälkeen, ettei ne vaurioidu sadesäällä.

Hautausmaan henkilökunta huolehtii haudan kunnostamisesta hautauksen jälkeen. Työ on sääolosuhteista riippuvainen ja reunakivillä varustettu hauta vaatii enemmän työtä. Samalla voidaan toteuttaa omaisten toivomusten mukaan mahdolliset haudan ulkonäköön kohdistuvat muutokset (esim. reunakivien poistaminen ja nurmikon perustaminen). 

 

Tuhkaus

Tuhkahautauksessa arkku jää kirkkoon tai kappeliin siunaamisen jälkeen. Kukat viedään tulevalle haudalle. Hautausurakoitsija toimittaa arkun Vaasan tai Seinäjoen krematorioon.

Kun uurna on luovutettu krematoriosta, se kätketään maahan lähiomaisten läsnä ollessa. Uurnan maahan kätkemisestä sovitaan seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa. Pyydettäessä mukana tilaisuudessa voi olla pappi ja/tai hautausmaan työntekijä. Virsikirjan liiteosassa on maahan kätkemisen rukoushetki.

Muistotilaisuus

Hautauksen jälkeen (polttohautauksessa siunaustilaisuuden jälkeen) kokoonnutaan usein muistotilaisuuteen. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää seurakuntayhtymän tiloja. Se voidaan myös pitää vainajan tai hänen omaistensa kodissa tai jossakin muussa sopivassa tilassa.

Muistotilaisuudessa on tavallisesti esillä vainajan kuva ja sen lähellä kukkia sekä kynttilä. Omaisten toivomuksesta pappi ja kanttori osallistuvat mielellään muistotilaisuuteen.

Omaiset voivat keskustella papin kanssa muistotilaisuuden ohjelmasta. Muistotilaisuudesta muodostuu lämminhenkinen, kun siinä lauletaan vainajalle tai omaisille läheisiä virsiä ja hengellisiä lauluja. Tilaisuuteen sopiva musiikkiesitys on paikallaan ja joku omaisista, ystävistä tai työtovereista voi puheenvuorossaan muistella poisnukkunutta. Etukäteen valittu henkilö lukee adressit muistotilaisuudessa.

Mikäli adresseja on kovin runsaasti, niiden lukemisen asemasta riittää yhteinen kiitos omaisten puolesta. Muistotilaisuuden lopussa joku omaisista voi kiittää saattoväkeä mukana olosta ja osanotosta.

Muistotilaisuuden alussa on yleensä kahvi- tai ruokatarjoilu. Jos muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa emäntä hoitaa käytännön asiat omaisten toivomusten mukaan.

"Kiitoksen tekeminen"

Kristillisen seurakunnan perinteeseen kuuluu, että sen jäsenen kuolemasta ilmoitetaan jumalanpalveluk­sessa yleensä hautausta seuraavana sunnuntaina. Vanhan tavan mukaan omaiset osallistuvat tähän jumalanpalvelukseen.

Vuoden aikana poisnukkuneita on tapana muistaa pyhäinpäivänä. Silloin on illalla vainajien muistojuhla kirkossa.

Hautaus- ja muut kustannukset

Hautapaikasta laskutetaan, jos sitä ei ole maksettu jo aikaisemmin. Myös haudan kaivuusta ja kunnostami­sesta laskutetaan hautauksen jälkeen.

Jos muistotilaisuus pidetään seurakuntayhtymän tiloissa pöytäliinojen pesumaksu ja tarjoilutyövoiman tuntikorvaus laskutetaan.

Jos vainaja ei ollut evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen, vuokra peritään seurakuntayhtymän tiloissa pidetystä muistotilaisuudesta ja kappelin tai kirkon käytöstä.

Maksut 1.1.2023 alkaen

Arkkuhauta, hautasija   230 € 

Arkkuhauta, hautasija (ei kirjoilla srk.yhtymän kunnissa)   300 €

Hauta, rintamaveteraani + puoliso   0 €

Uurnahauta     70 €

Uurnahauta (ei kirjoilla srk.yhtymän kunnissa)     100€

Muistolehto   40 €

Muistolehto (ei kirjoilla srk.yhtymän kunnissa)   55 €

Nimilaatta muistolehtoon     40 €

Arkkuhaudan avaaminen/peittäminen:                                                                                                

1,50 metrin syvyys    300,00 €

2,0 metrin syvyys    350,00 €

Uurnahaudan avaaminen/peittäminen    50 €

Arkkuhaudan järjestäminen   80 € + tuntiveloitus

Vuokra, kappeli, kirkko ja Johanneksenkappeli

(ev.luth. seurakuntaan kuulumaton), alv mukaan laskettu                                                                   

arkisin    230 €

sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä   300 €

Ähtävän hautakappeli, Purmon hautakappeli, Marien kappeli    150 €

(ei lämmitetyt tilat)

Vuokra, seurakunta/kirkkokoti

(ev.luth. seurakuntaan kuulumaton), alv mukaan laskettu    260 € - 420 €

 

Muita käytännön asioita

Kuolemantapauksesta on ilmoitettava esim.

  • vainajan työnantajalle (mahdollinen hautausavustus, ryhmävakuutukset)
  • vakuutusyhtiölle (jos vainajalla on ollut vakuutuksia)

Kansaneläkelaitos ja pankki saavat tietoa kuolemantapauksesta, silloin kun siitä tehdään merkintä väestörekisteriin.

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus. Siihen tarvittavien virkatodistus­ten ja sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten asian hoitaminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin. Jos vainaja on Pietarsaaren ruotsalaisen, Pietarsaaren suomalaisen ja Pedersören seurakunnan jäsen, virkatodistus tai sukuselvitys tilataan keskusrekisteristä, joka sijaitsee Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa, Ebba Brahen puistikko 2, puh. 0403 100 490.

Hautamuistomerkki

Hautausmaan henkilökunta laittaa uudelle haudalle väliaikaisesti merkiksi valkoisen puuristin, jossa on vainajan nimi, syntymäaika ja kuolinpäivä.

Pysyvän muistomerkin hankkimista ei tarvitse kiirehtiä. Muistomerkkinä voi olla kivi työstettynä tai luonnonkivenä, laatta, rauta- tai puuristi tai taideteos. Muistomerkki ei saa loukata hyvää kristillistä tapaa. Lähempiä ohjeita saa tarvittaessa seurakuntayhtymän hautatoimistosta, esim. muistomerkin tulee olla kooltaan ja mittasuhteiltaan haudan kokoon sopiva.

Vanhat hautamuistomerkit kannattaa säilyttää. Eri vaihtoehtoja löytyy. Hautausmaan henkilökunta auttaa mielellään.

Hautausohjesäännön mukaan hautamuistomerkkiä ei saa asentaa routaiseen maahan, siis muistomerkit voidaan asentaa 1.5-31.10 välisenä aikana. Toki sääolosuhteet vaihtelevat vuosittain.

Haudan hoito

Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta. Omaiset voivat jättää haudan seurakuntayhtymän hoidettavaksi maksua vastaan. Hautainhoitosopimukset tehdään 1, 5 tai 10 vuodeksi. Hautatoimistosta saa tietoja hinnoista.

Seurakunta mukana surussa

Kuoleman ja surun kohtaaminen on myös tuskallista ja hämmentävä. Se herättää monia kysymyksiä ja tunteita. Seurakunta haluaa tarjota mahdollisuuden läheisensä menettäneille kokoontua yhteen keskustelemaan menetykseen liittyvistä asioista sururyhmissä.

Pietarsaaren suomalainen seurakunta järjestää vuosittain sururyhmän. Ryhmässä on mahdollisuus keskustella surusta, kuolemasta ja elämästä toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Tiedustella voi papeilta, joiden kanssa olette muulloinkin tervetulleita keskustelemaan: kirkkoherra Lotta Endtbacka, puh. 0403 100 431.

Myös diakoniatyöntekijät ovat sinua varten kuuntelemassa ja tukemassa tarvittaessa, Kirsi Rundgren, puh. 0403 100 437 ja Sanna Ormiskangas 0403 100 436. 

 

Surua koskevaa kirjallisuutta

Lintuni, kaivattuni                                                          Riitta Ali-Rekola

Kirjeitä surukotiin                                                           Jaakko Haavio

Sydänpimeä, sanoja uskosta ja epätoivosta                    Päivi Huuhtanen

Sinun kanssasi surussa                                                    Irja Kilpeläinen

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa                       Risto Kormilainen

Suruani suurempi                                                            Seija Kähkönen

Surun sisar on lohdutus                                                  Maaria Leinonen

Suru ei kysy lupaa                                                          Kaija Lähdesmäki

Valon sylissä                                                                  Pia Perkiö

Rakkaus on väkevämpi                                                   Anja Paro

Suruni tie                                                                        Anna-Maija Raittila

Surusi aikaan. Lohdotuksen ja toivon saajia

                                                                                       valikoinut Anna-Maija Raittila

Surussa on kantava voima                                              Jürg Zink

 

Aukioloajat ja puhelinnumerot

Seurakuntakansliat

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta, Pietarsaaren seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

Seurakuntakanslia avoinna: ma-ti, to-pe klo 9-15, ke 12-15.

Puh. 0403 100 410

 

Pietarsaaren suomalainen seurakunta, Pietarsaaren seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

Seurakuntakanslia avoinna: ma, ti, to, pe klo 9-14, ke klo 11-16.

Puh. 0403 100 430.

 

Pedersören seurakunta, puh. 0403 100 440, sähköposti: pedersore.forsamling@evl.fi

Seurakuntakanslia Purmon pappilassa, Aspegrenintie 2, avoinna: ma klo 8.30-12

Seurakuntakanslia Ähtävän seurakuntakodissa, Ähtäväntie 254, avoinna: ke klo 8.30-12

Seurakuntakanslia Kirkkorannan seurakuntakodissa, Vaasantie 116, avoinna: pe klo 8.30-12

 

Hautatoimisto

Pietarsaaren seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

Avoinna ma-pe 9-15, puh. 0403 100 404, 0403 100 403 tai 0403 100 400 (vaihde)

 

Keskusrekisteri

Pietarsaaren seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

Avoinna ma-pe klo 9 - 15

Puh. 0403 100 490

 

Lokakuun 2022 alusta Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkatodistustilauspalvelussa

tilaavirkatodistus.fi otetaan käyttöön yritysvaltuuttaminen. Jatkossa myös yritys- ja

organisaatiotilaajat voivat tilata virkatodistuksia verkkopalvelun kautta.

 

Seurakuntakodit ja kirkkokodit

Pietarsaaren seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2, puh. keittiö 0403 100 480, emäntä Maarit Sauna-Aho. Pienessä salissa on noin 50 istumapaikkaa (pöytien ääressä) ja isossa salissa 150 paikkaa. Jos molemmat saleja käytetään, istumapaikkoja on 250.

 

Kirkkorannan seurakuntakoti, keittiö puh. keittiö 0403 100 482

Ähtävän seurakuntakoti, keittiö puh. 0403 100 458 tai johtava emäntä Maarit Sauna-aho, puh. 0403 100 409

Purmon kirkkokoti, keittiö puh. 0403 100 465 tai johtava emäntä Maarit Sauna-aho, puh. 0403 100409

Pännäisen kirkkokoti (korkeintaan 100 istumapaikkaa), johtava emäntä Maarit Sauna-aho, puh. 0403 100 409

 

Hautausmaat

Pietarsaaren hautausmaa, puh.                                                        0403 100 472

Pedersören hautausmaa, puh.                                                           0403 100 475

Ähtävän hautausmaa, puh.                                                                0403 100 457

Purmon hautausmaa, puh.                                                                0403 100 466